Zápisy z jednání zastupitelstva
Přidal bobo, 28.04.2017 16:15
Na čtvrtek 20.4.2017 bylo mimo plán svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém se měl řešit nákup komunální techniky pro obec.

Nevyřešilo se nic  . . . a proč??!!

Čtěte více

Podrobné novinky
Na čtvrtek 20.4.2017 bylo mimo plán svoláno zasedání zastupitelstva, na kterém se měl řešit nákup komunální techniky pro obec.

Materiály pro zastupitele a zápis!
Tisk č. 2 – Nákup komunální techniky
V rozpočtu na rok 2017 byla schválena částka 2,5 mil. Kč na nákup multifunkční komunální techniky. Od začátku roku jsme se zabývali nabídkami několika firem. Kritériem byla cena, servis, multifunkčnost a další parametry (viz. přílohy).
Rada obce na svém 40. zasedání dne 11. 4. 2017 usnesením č. 2017/IV/40/16 doporučila nákup stroje schválit zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení č. 2/21/IV/2017 ze dne 20. 4. 2017
Zastupitelstvo obce schvaluje nákup ……………………………….Po téměř hodinové diskusi je v zápise z jednání zastupitelstva napsáno:

Diskuze:
Tisk uvedla starostka.
Proběhla diskuze.
Starostka stáhla bod z jednání zastupitelstva.


Myslíte si, že zápis "Proběhla diskuze" odpovídá skutečnosti i tomu, co se na tomto jednání (téměř hodinu) odehrálo?
Zápis nemusí být zcela podrobný, ale měl by obsahovat alespoň podstatné věci. Tedy v této věci nejméně tyto závěry:
Krátce a jednoduše řečeno. Občan se nemá dovědět, co se tohoto dne na jednání zastupitelstva odehrálo. Třeba by trochu změnil názor.


A budeme pokračovat!!


Zápis z jednání zastupitelstva má povahu veřejné listiny, což předpokládá, že zaznamenaný průběh zasedání odpovídá skutečnosti. V případě naší obce tomu tak opakovaně není a dochází k účelovému zkreslování zápisů z jednání zastupitelstva.
I proto se ještě vrátím k zápisu z předcházejícího, tedy 20. zasedání zastupitelstva, kdy se projednávala problematika školní jídelny (kuchyně).
Konstatování "Po té proběhla bouřlivá diskuze, do které se zapojili i přítomní občané" sice obrazně odpovídá průběhu zasedání, ale neposkytne čtenáři žádné informace k této citlivé oblasti.

Zaznamenaný průběh diskuse, týkajících se bodu 10. Různé a konkrétně projednávání podbodů Dopis ředitelky ZŠ VH a Dopis paní Havlíkové (Školská rada ZŠ VH) v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Zápis je zmanipulovaný, cíleně se vyhýbá základní problematice i obsahu diskuse a jednoznačně upřednostňuje tvrzení strany, která je plně odpovědna za současné problémy ve školní jídelně.

V zápise je zejména opomíjeno (není zapsáno):
Je zarážející, že v zápise z tohoto zasedání je za podstatnější, než výše uvedené skutečnosti, považován chvalozpěv paní Tanertové na adresu paní starostky.